Varme drikke

Varme drikke

KAFFE
  20,-

THE
  15,-

VARM CHOKOLADE m/flødeskum
  25,-

IRISH COFFEE
  50,-